PLNÁ MOC

 

1.

Společnost      …………………………..

 

se sídlem        ………………………….. ………………………….. ………………………..

 

IČ:                  …………………………..

 

jednající panem…………………………………………., dat. nar. …………………………..

(dále jen „mandant“)

a 

2.

OMEGA solutions a.s.

se sídlem: Praha 8, Karlín, Pernerova 378/31, PSČ 186 00    

IČO: 281 60 908

zapsaný u Městského soudu v Praze, Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12369

jehož jménem jedná člen představenstva Bedřich Vít, Dipl. Mgmt., MBA

(dále jen „mandatář“)

 

1.Mandant zmocňuje mandatáře, aby jednal při zajišťování činností:

a)Správy a vymáhaní pohledávek mandanta (právní analýza vymahatelnosti pohledávky, dohledání majetku dlužníka, advokátní úkony směřujícíuspokojení mandanta , příjem plateb pohledávek od dlužníků aj.)

b)Zabezpečení a poskytování právních a souvisejících administrativních služeb;

c)Poskytování doplňkových služeb za úplatu podléhajících schválení mandantem samostatnou závaznou objednávkou.

2.Mandatář je oprávněn zastupovat mandanta ve všech právních věcech dle této plné moci, vykonávat veškeré úkony s tím související, zejména přijímat doručované písemnosti, podávat návrhy a žádosti, uzavírat smíry a narovnání, uznávat uplatněné nároky, vzdávat se nároků, podávat opravné prostředky, námitky nebo rozklad a vzdávat se jich, vymáhat nároky, plnění nároků přijímat, jejich plnění potvrzovat a to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

3.Úkony provedené mandatářemsouladu s touto plnou mocí zavazují mandanta v rozsahu v něm uvedeném.

4.Udělená plná moc je platná ode dne jejího udělení.

5.Mandatář je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něho jednala za mandanta. Mandatář je oprávněn udělit procesní plnou moc k zastupování mandanta před soudem, a to advokátovi, který bude oprávněn vykonávat veškeré úkony s tím související, zejména přijímat doručované písemnosti, podávat návrhy a žádosti, uzavírat smíry a narovnání, uznávat uplatněné nároky, vzdávat se nároků, podávat opravné prostředky, námitky nebo rozklad a vzdávat se jich, vymáhat nároky, plnění nároků přijímat, jejich plnění potvrzovat a to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

6.Bude - li vyžadovat zajištění činnosti dle mandátní smlouvy samostatné plné moci, vystaví mandant mandatáři na jeho žádost samostatnou plnou mocprovedení takového právního úkonu.

 

V ………………………, dne ……………..          

 

 

                                                                                              .................................................

                                                                                               úředně ověřený podpis mandanta

 

 

 

Plnou moc přijímám:

 

Ochraqna zaměstnanců šipka Související projekty: 
a asociace a zajistovana

software na vymáhání - ZDARMA

Přihlášení do systému