Soudní vymáhání (represe)

V případě, že nedojde v rámci kontroly a využití nástrojů mimosoudního vymáhání k pozitivnímu výsledku – vymožení dluhu, dochází k aktivování soudního vymáhání. Uživatel systému, stejně jako u mimosoudního vymáhání, může určit, které činnosti hradí a vykonává interně a které vykoná prostřednictvím společnosti OMEGA solutions a.s.

Společnost OMEGA solutions a.s. nabízí možnost využití částečného nebo kompletního managementu soudního vymáhání:                                                

 • zpracování žaloby
 • návrh na nařízení exekuce
 • supervize exekučního řízení
 • připsání finančních prostředků na účet věřitele
 • protokolace kauzy
 • kompletní archivace jednotlivých kroků vymáhacího procesu

K zajištění vymahatelnosti a urychlení vymáhacího procesu doporučujeme realizovat PRÁVNÍ a PROCESNÍ AUDIT a implementaci ROZHODČÍ DOLOŽKY do vašich kontraktů a obchodních podmínek. Subjekt byste měli pravidelně monitorovat pro případ, že dlužník se stane nevymahatelným např. z důvodu vzniku insolvence. Pravidelný monitoring subjektu lze nastavit na www.Lustrace-Firem.cz.

 

Exekuce - www.Sprava-Exekuci.cz

 • Zaplacení peněžité částky lze provést
 • srážkami ze mzdy a jiných příjmů,
 • přikázáním pohledávky (vč. bankovního účtu)
 • prodejem movitých věcí (včetně aut) a nemovitostí,
 • prodejem podniku


V průběhu řízení nám přichází pozitivní odpovědi na součinnosti z jednotlivých bank, stavebních spořitelen, pojišťoven, VZP, centrální evidence aut apod. V tomto případě blokujeme postižitelný majetek povinného – účet, stavební spoření, mzdu. Pokud VZP sdělí pozitivního zaměstnavatele dáváme přednost blokaci mzdy povinného. Na základě lustrace VZP můžeme zjistit:

zaměstnavatele povinného, kdy zdravotní pojišťovna sdělí IČ zaměstnavatele – blokujeme mzdu,

 • povinný je poživatelem důchodu (starobní, invalidní, vdovský…) – blokujeme důchod,
 • povinná je na mateřské dovolené, pobírá dávky státní sociální podpory - provedeme součinnost na příslušný úřad práce – oddělení dávek státní sociální podpory dle místa bydliště povinné. Dávky SSP jsou exekuovatelné pouze pokud převyšují „výši životního minima“. V tomto případě po obdržení odpovědi na součinnost blokujeme dávky SSP. Z dávek státní sociální podpory nelze blokovat příspěvek na bydlení a sociální příplatek,
 • povinný je veden na úřadu práce – nezaměstnaní mají nárok na podporu v v nezaměstnanosti dle věku povinného, a to následovně: do 50 let věku 6 měsíců, od 50 do 55 let věku 9 měsíců, nad 55 let věku 12 měsíců. Provedeme součinnost na úřad práce dle místa bydliště povinného, pokud povinný pobírá podporu blokujeme,
 • povinný je ve výkonu trestu, věznici – provedeme součinnost na vězeňskou správu ČR, kde zjistíme, v které věznici se povinný nachází. Následně provedeme součinnost již na konkrétní věznici, zda je povinný pracovně zařazen a má nárok na mzdu. Po obdržení pozitivní odpovědi blokujeme mzdu ve věznici,
 • povinný je OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná,
 • povinný je OBZP – osoba bez zdanitelných příjmů,
 • povinný je pojištěn u jiné zdravotní pojišťovny: 201 Vojenská zdravotní pojišťovna, 205 Hutnická zaměstnanecká zdravotní pojišťovna, 207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven, 209 Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA, 211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR, 213 Revírní bratrská pokladna, 217 Zdravotní pojišťovna METAL – ALIANCE, 222 Česká národní zdravotní pojišťovna. V tomto případě provedeme součinnost na danou zdravotní pojišťovnu a dle odpovědi reagujeme viz výše.

Exekutorovi jsou povinni, ze zákona poskytnout o dlužníkovi informace

 • policie ČR je povinna poskytnout exekutorovi podle zvláštního právního předpisu na jeho žádost ochranu a součinnost při výkonu exekuční činnosti.
 • soudy, orgány státní správy a samosprávy, obce a jejich orgány, notáři a právnické a fyzické osoby, rozhodující o právech a povinnostech, jsou povinni sdělit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje o majetku povinného, které jim jsou známy z jejich úřední činnosti.
 • banky, pobočky zahraničních bank a spořitelní a úvěrní družstva (dále jen „peněžní ústav“), pojišťovny, investiční společnosti a investiční fondy, obchodníci s cennými papíry, penzijní fondy podle zvláštního právního předpisu, Fond pojištění vkladů (dále jen „finanční instituce“), notáři, advokáti, fyzické a právnické osoby jsou povinni sdělit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje o číslech účtů povinného, jakož i o jeho stavu a změnách a údaje o majetku, věcech, listinách, či zaknihovaných cenných papírech povinného jimi spravovaných či u nich pro povinného či povinných uschovaných.
 • orgány statní správy, orgány samosprávy a právnické osoby, které z úřední moci jsou zvláštním právním předpisem pověřeny k vedení evidence osob a jejich majetku, jsou povinny oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje potřebné k provedení exekuce – tuto povinnost má především orgán pověřený vedením katastru nemovitostí, orgán správy daní, orgán který vede registr motorových vozidel, orgán správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, burzy cenných papírů atd.
 • provozovatelé telekomunikačních služeb jsou povinni oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost telefonní, dálnopisné a telefaxové stanice užívané povinným a údaje o nich, pokud nejsou uvedeny ve veřejně dostupných seznamech.
 • pošta je povinna oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje potřebné k provedení exekuce, zejména totožnost osob, které si pronajímají poštovní přihrádky (PO BOX) nebo jiná doručovací místa, údaje o počtu tam došlých zásilek a jejich odesilatelích, úhrn peněžních prostředků docházejících povinnému poštou nebo do jeho poštovní přihrádky, totožnost příjemce zásilek poste restante atd.
 • pojišťovny jsou povinny oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost výplaty pojistných plnění ve prospěch povinného.
 • vydavatelé tisku jsou povinni oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost jména, která podala k uveřejnění inzerát, který se týká nakládání s majetkem povinného a byl uveřejněn pod značkou.
 • dopravci a zasilatelé jsou povinni oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost odesilatele a adresáta přepravovaného nákladu, stejně jako údaje o přepravované zboží, je-li to třeba k provedení exekuce.

 Více o exekuci

Ochraqna zaměstnanců šipka Související projekty: 
a asociace a zajistovana

software na vymáhání - ZDARMA

Přihlášení do systému